dingzeyu.li
publications
vita
Crumpling Sound Synthesis Teaser Image
Crumpling Sound Synthesis
SIGGRAPH Asia 2016

Gabriel Cirio, Dingzeyu Li, Eitan Grinspun, Miguel A. Otaduy, Changxi Zheng

Acoustic Voxels Teaser Image
Acoustic Voxels: Computational Optimization of Modular Acoustic Filters
SIGGRAPH 2016

Dingzeyu Li, David I.W. Levin, Wojciech Matusik, Changxi Zheng

Acoustic Transfer Teaser Image
Interactive Acoustic Transfer Approximation for Modal Sound
Presented at SIGGRAPH 2016

Dingzeyu Li, Yun Fei, Changxi Zheng

Fast Precomputation Teaser Image
Expediting Precomputation for Reduced Deformable Simulation
SIGGRAPH Asia 2015

Yin Yang, Dingzeyu Li, Weiwei Xu, Yuan Tian, Changxi Zheng

KNN Video Matting Teaser GIF
Motion-Aware KNN Laplacian for Video Matting
ICCV 2013

Dingzeyu Li, Qifeng Chen, Chi-Keung Tang

KNN Image Matting Teaser Image
KNN Matting
CVPR 2012 / TPAMI 2013

Qifeng Chen, Dingzeyu Li, Chi-Keung Tang


Dingzeyu Li
Columbia Graphics
dli@cs.columbia.edu

PhD Advisor:
Prof. Changxi Zheng

Intern Advisors at Disney Research:
Prof. David I.W. Levin
Prof. Wojciech Matusik

Undergraduate Advisor:
Prof. Chi-Keung Tang