dingzeyu.li
publications
vita

Dingzeyu Li
Columbia Graphics
dli@cs.columbia.edu

PhD Advisor:
Prof. Changxi Zheng

Intern Advisors at Disney Research:
Dr. David Levin
Prof. Wojciech Matusik

Undergraduate Advisor:
Prof. Chi-Keung Tang
Interactive Acoustic Transfer Approximation for Modal Sound
ACM TOG 2015

Dingzeyu Li, Yun Fei, Changxi Zheng

Expediting Precomputation for Reduced Deformable Simulation
SIGGRAPH Asia 2015

Yin Yang, Dingzeyu Li, Weiwei Xu, Yuan Tian, Changxi Zheng

Motion-Aware KNN Laplacian for Video Matting
ICCV 2013

Dingzeyu Li, Qifeng Chen, Chi-Keung Tang

KNN Matting
CVPR 2012 / TPAMI 2013

Qifeng Chen, Dingzeyu Li, Chi-Keung Tang